Founder Members

Dr. Sudha Padhye

Dr. Lalit Narurkar

Dr. Kusum Arjungi

Late Dr. Sumati Bhide

Late Dr. Bharati Bhatt

Padmabhushan Late Dr. Kamal J Ranadive

Late Dr. Sindhu Joshi

Padmashree Late Dr. Shanta Gandhi

Late Dr. Shantoo Gurnani

Late Ms. Vidya Khubchandani

Late Ms. Rajani Ray

Late Dr. Premlata Thomas